top of page

OBLASTI PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ

Má advokátní praxe není zaměřena na specifickou právní oblast, mou snahou je vyjít klientovi vstříc při řešení jakékoli nepříznivé situace. Právní služby poskytuji např. v níže uvedených oblastech:

Občanské právo

 • převod vlastnického práva (koupě, darování, směna movitých věcí či nemovitostí - zpracování smluv, vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí)

 • nájem, zápůjčka, výpůjčka

 • zajištění závazků (ručení, zajišťovací převod práva, zástavní právo - zpracování smluv, vklad příslušného práva do katastru nemovitostí)

 • náhrada majetkové a nemajetkové újmy, bezdůvodné obohacení

 • řešení sporů z vlastnických a spoluvlastnických vztahů

 • zřízení věcného břemene

 • dědické řízení

Trestní právo

 • obhajoba obviněného/obžalovaného od zahájení trestního stíhání až po řízení před soudem (účast při vyšetřovacích úkonech před policejním orgánem a při hlavním líčení před soudem, podávání žádostí a opravných prostředků)

 • zastoupení poškozené osoby v adhézním řízení o náhradu škody

 • zpracování trestního oznámení

Rodinné právo

 • rozvod manželství - sporný i nesporný

 • vypořádání společného jmění manželů

 • úprava výchovy nezletilých dětí, úprava styku rodiče s nezletilým dítětem, svěření nezletilého dítěte do péče jiné osoby než rodiče

 • výživné nezletilých i zletilých dětí, výživné nerozvedeného či rozvedeného manžela

 • popření či určení otcovství

Pracovní právo

 • neplatné rozvázání pracovního poměru

 • náhrada mzdy při neplatném ukončení pracovního poměru

 • skončení pracovního poměru (sepis výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru)

 • mimosoudní jednání se zaměstnavateli či zaměstnanci

 • komplexní právní poradenství pro zaměstnavatele

Správní právo

 • přestupkové řízení (sepis vyjádření účastníka řízení, zastoupení při ústním jednání o přestupku, podávání opravných prostředků)

 • zastoupení při jednání s orgány státní správy

 • zastoupení ve správním soudnictví

 • komplexní právní poradenství pro obce

Obchodní právo

 • založení, změna a zánik obchodních společností

 • obchodní závazkové vztahy - zpracování smluv, řešení sporů z obchodněprávních závazkových vztahů

Nenašli jste konkrétní právní službu, o kterou máte zájem?

Napište mi přes kontaktní formulář nebo na e-mail advokatcheb@email.cz a domluvte si se mnou konzultaci.

Mgr. Lucie Vykysalá, chebská advokátka
bottom of page